Generalforsamling

     FLSmidth Sportsfiskerforeningen

Ordinær Generalforsamling d. 02.05.2019 i E10.

Referat:

Tilstede: Birgitte Duun, Carsten Gjaldbæk,Steen Hansen og Ejner Tams fra bestyrelsen.

Afbud fra: Søren Juel Jensen, Dianna Ølsgaard og Carsten Petersen.

Der var desuden flere medlemmer tilstede.

Formanden bød velkommen til forsamlingen og præsenterede agendaen i henhold til vedtægterne.

1. Valg af dirigent og referent:
Bestyrelsen havde foreslået Ejner Tams, som dirigent og referent.

Ejner takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning:
Formandens beretning om årets aktiviteter.

Formanden indledte med at rose fiske-teamet for deres store indsats i forbindelse med at få alle turene fyldt op og for de mange initiativer.

Der vil i løbet af året blive lavet en kystfisketur samt en Put and Take tur til Ballerup.

Ordningen om tilskud til turene fortsætter i foråret 2019.

Formanden udtrykte ønske om en snarlig afklaring med hensyn til hjemmesiden således, at der endelig kan komme orden i opdateringen.

Formanden berettede om arbejds-weekenderne:

I efteråret malede vi selve hovedhuset, gjorde hovedrent og fældede små træer og buske omkring på hele grunden.

Her i foråret har vi fået udskiftet næsten hele den ene side, der sidder i forbindelse med indgangsportalen hvor hjørnet af badeværelset støder op til gavlen.

Vi har malet laden totalt udvendig og det nyopsatte træ på indgangsportalen samt det hvide udhæng.

Skuffer og skabe i køkken og på loftet har også fået en rengøringstur samt en sortering hvorefter den gamle grill og trillebør m.m. er kørt på lossepladsen.

Ny grill og trillebør er anskaffet ved et heldigt flyttesalgs tilbud i Hylte.

Der er ligeledes blevet indkøbt nye ude-stole og borde. (pas godt på dem).

Formanden takkede for indsatsen i den forgangne periode.

3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab:
Kasseren gennemgik det reviderede regnskab og generalforsamlingen fandt ingen bemærkningen og regnskabet blev godkendt enstemmigt.

Bestyrelsen benyttede samtidig lejligheden til at takke firmaet for den velvillighed der er vist med hensyn til bevilling af tilskud til vedligeholdelse af Ulvstugan.

4 Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet nogle forslag til behandling på generalforsamlingen.

5. Valg til Bestyrelsen:
Formand: Birgitte Duun blev genvalgt.

Husansvarlig for Ulvstugan: Birgitte Duun, med hjælp fra administrationsudvalget/arbejds teamet.

Kasserer: Ejner Tams blev genvalgt.

Udlejnings administrator: Søren Juel Jensen blev genvalgt.

Ansvarlig for aktiv fiskeside: Carsten Gjaldbæk blev genvalgt med hjælp fra fiske teamet Nicolai Lygum og Henrik Vinther

Bestyrelsesmedlemmerne: Diana Ølsgaard og Carsten Petersen blev genvalgt.

Alle modtog valg.

6. Valg af revisor:
Kritisk revisor Steen Hansen blev genvalgt. Steen Hansen roste kasseren for det store arbejde og den indsats, der er udført med regnskabet.

7. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent for 2019 blev vedtaget.

 

Der var desuden en tidligere bestyrelses beslutning om uændret lejeafgift for Ulvstugan for 2019 som blev vedtaget:

 

Priser for leje af Ulvstugan 2019

                                                    Medlemmer Andre
Sommer 2 dage / weekend     660                950
3 dage                                         990              1430
4 dage                                       1320              1900
5 dage                                       1650              2390
Uge                                            1980              2870

Vinter 2 dage / weekend          850              1170
3 dage                                       1280              1760
4 dage                                       1710              2350
5 dage                                       2140              2940
Uge                                            2570              3530

8. Eventuelt:
Under eventuelt fortalte Carsten Gjaldbæk,at den arbejdsgruppe der er nedsat omkring en ny platform til FLS Clubhjemmesiderne, fortsat mangler at finde en leverandør der kan varetage alle de interesser,der er i de forskellige klubber. Mere herom i løbet af foråret.

Ligeledes blev det vedtaget, at Carsten Gjaldbæk og Erik Andersen fortsat varetager foreningens interesser.

Mette Valentiner udtrykte, at det var et lidt kort varsel for indkaldelse til generalforsamlingen.

Mette ville gerne, hvis der var behov, yde en indsats i arbejds-grupperne for Ulvstugan.

Steen Hansen lovede at udarbejde et forslag til check-liste for afrejse og ankomst i Ulvstugan.

 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere punkter under agendaen og gav ordet til Formanden.

 

Formanden takkede dirigenten og de fremmødte for en god generalforsamling.

 

Dirigent og Referent: Ejner Tams

 

 

Referat fra generalforsamling, 9. maj 2016
Klik her for at læse referatet…
Information
Generalforsamling
Vedtægter
Indmeldelse
Bestyrelsen